برنامه روز یکشنبه 28 آوریل 2024 برابر با 9 اردیبهشت 1403

سخنان جواد صنم راد در مورد اول ماه مه روز جهانی کارگر و نقش سرمایه داری در سرکوب مداوم زحمتکشان جهان با ایجاد جنگ برای بقای خودش توسط ج .ا. در ایران و امریکای جنگ طلب در جهان ادامه دارد

برنامه روز یکشنبه 31 مارس 2024 برابر با 12 فروردین ماه 1403

دکتر شیردخت زیارتی :آینده مطلوب برای ایران: نوع جمهوری، نوع جدایی دین از سیاست، نوع استراتژی برای رعایت برابری جنسیتی و منطقه ای در ایران، نوع اقتصاد سوسیال دموکرات و بازار بنیان