گفتگوی روز یکشنبه 17 ماه ژوییه 2022 با دکتر نیره انصاری

گفتگو با بانو دکتر نیره انصاری حقوقدان و کار شناس حقوق بین الملل در مورد حکم حبس ابد برای حمید نوری.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 17 ماه ژوییه 2022 برابر با 20 تیر ماه 1401

گفتگو با بانو دکتر نیره انصاری حقوقدان و کار شناس حقوق بین الملل در مورد حکم حبس ابد برای حمید نوری.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه ژوییه 2022 با حناب دکتر رضا هازلی

گفتگو با جناب دکتر رضا هازلی جامعه شناس در مورد لاییسیته و بیانیه رضا پهلوی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 10 ماه ژوییه 2022 برابر با 19 تیرماه 1401

گفتگو با جناب دکتر رضا هازلی جامعه شناس در مورد لاییسیته و بیانیه رضا پهلوی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 3 ماه ژوییه 2022 با دکتر نیره انصاری حقوقدان

گفتگو با دکتر نیره انصاری کارشناس حقوق بین الملل در رابطه با منع قانون سقط جنین در امریکا و ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 3 ماه ژوییه 2022 با پروفسور سیروس میرزایی

گفتگو با جناب پرفسور سیروس میرزایی در مورد مسولیت نظام پزشگی در ایران در رابطه با کشته شدن دکتر پیوند علامه و احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 3 ماه ژوییه 2022 برابر با 12 تیر ماه 1401

گفتگو با جناب پرفسور سیروس میرزایی در مورد مسولیت نظام پزشگی در ایران در رابطه با کشته شدن دکتر پیوند علامه و گفتگو با دکتر نیره انصاری حقوقدان در رابطه با منع قانون سقط جنین در امریکا و ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.