گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه فوریه 2021 با جناب سیامک فرید و داوود احمدلو

گفتگو با مهمانان جناب سیامک فرید و دادوود احمدلو در رابطه با انتخابات مجازی طرحی برای اثر گذاری مردم در برآمد نیروها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه رور یکشنبه 28 ماه فوریه 2021 برابر با 10 اسفند ماه 1399

گفتگو با جناب داوود احمدلو و سیامک فرید در رابطه با انتخابات مجازی طرحی برای اثرگذاری مردم در بر آمد نیروها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 21 ماه فوریه 2021 با خانم نسرین رمضانعلی

گفتگو باخانم نسرین رمضانعلی از چهره های سرشناس در جنبش های کارگری و سیاسی در مورد  حداقل دستمزدهای کارگران و زحمتکشان در سال 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 21 ماه فوریه 2021 برابر با 3 اسفند ماه 1399

گفتگو باخانم نسرین رمضانعلی از چهره های سرشناس درجنبش کارگری و سیاسی در مورد حداقل دستمزدهای کارگران و زحمتکشان در سال 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.