گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه فوریه 2022 با جناب محسن نجات حسینی

گفتگو با جناب محسن نجات حسینی در مورد کتاب جدیدش “مجاهدین” سازمان دینمداری که مارکسیست شد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کید.

برنامه روز یکشنبه 27 ماه فوریه 2022 برابر با 8 اسفند ماه 1400

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد اوکرایین و با جناب محسن نجات حسینی در مورد کتاب جدیدش “مجاهدین” سازمان دین مداری که مارکسیست شد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 20 فوریه 2022 با جناب دکتر رضا هازلی

گفتگو با جناب دکتر رضا هازلی در مورد کتاب پول خون اثر آری بن مناشه ونقش صهیونیسم دربه قدرت رساندن خمینی و مسلط کردن آخوند ها بر مردم ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 20 ماه فوریه 2022 برابر با 1 اسفند 1400

گفتگو با جناب دکتر رضا هازلی در مورد کتاب پول خون اثر آری بن مناشه ونقش صهیونیسم دربه قدرت رساندن خمینی و مسلط کردن آخوند ها بر مردم ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 13 ماه فوریه 2022 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با حناب جواد صنم راد در موردجدا شدن اوکراین از شوروی وعلت  شرایط فعلی تهدید جنگی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 13 ماه فوریه 2022 برابر با 24 بهمن ماه 1400

گفتگو با حناب جواد صنم راد در موردجدا شدن اوکراین از شوروی وعلت  شرایط فعلی تهدید جنگی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.