گفتگوی روز یکشنبه 25 ماه آوریل 2021 با خانم طاهره صادقی

گفتگو با خانم طاهره صادقی سخنگوی شبکه زنان ایران برای برابری پایدار W.I.S.E

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 25 ماه آوریل 2021 برابر با 5 اردیبهشت ماه 1400

گفتگو با خانم طاهره صادقی سخنگوی شبکه زنان ایران برای برابری پایدار W.I.S.E

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 18 ماه آوریل 2021 باجناب دکتر فرهنگ قاسمی

گفتگو با جناب دکتر فرهنگ قاسمی درمورد انتشار کتاب درراه طوفان وهمچنین درمورد مسایل روز ایران، کمپین نه به ج.ا. و قرارداد 25 ساله ایران و چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 18 ماه آوریل 2021 برابر با 29 فروردین ماه 1400

گفتگو با جناب دکتر فرهنگ قاسمی درمورد انتشار کتاب درراه طوفان وهمچنین درمورد مسایل روز ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 11 ماه آوریل2021 با جناب آرش مولانایی

گفتگو با جناب آرش مولانایی فعال سیاسی و اجتماعی در مورد کارزار اسارت یا رهایی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 11 ماه آوریل 2021 برابر با 22 فروردین ماه 1400

گفتگو با جناب آرش مولانایی فعال سیاسی و اجتماعی در مورد کارزار اسارت یا رهایی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.