گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه مارس 2022 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرایط اوکراین و آتش بیاران تنورجنگ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 20 ماه مارس 2021 برابر با 29 اسفند ماه 1400

گفتگو با جناب فر هنگ قاسمی در مورد 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت و با جناب بابک دهچمنی در مورد گالری نقاشی خودش و با جناب جواد صنم راد در مورد پیام حافظ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 13 ماه مارس 2022 با خانم بهار زمانی

گفتگو با خانم بهار زمانی کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال در زمینه مطالعات جنسی.

برای دانلودفایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 13 ماه مارس 2022 برابر با 22 اسفند ماه 1400

گفتگو با خانم بهار زمانی کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال در زمینه آموزش شناخت جنسی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.