گفتگوی روز یکشنبه 23 ماه ژانویه 2022 با جناب حسن بیات

گفتگو با جناب حسن بیات مسول انجمن فرهنگی ایران و سوییس در ژنو و عضوسازمان جبهه ملی ایران خارج از کشور وحزب سوسیال دمکرات مدافع حقوق بشر.

برای دانود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز یکشنبه 23 ماه ژانویه 2022 برابر با 3 بهمن ماه 1400

گفتگو با جناب حسن بیات مسول انجمن فرهنگی ایران و سوییس در ژنو و عضوسازمان جبهه ملی ایران خارج از کشور وحزب سوسیال دمکرات مدافع حقوق بشر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز یکشنبه 16 ژانویه 2022 برابر با 26 دی ماه 1400

گفتگوی خانم دکتر ناهید حسینی با خانم اکرم هدایتی معلم ریاضی در مورد سند تحول بنیادین آموزشی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 16 ژانویه 2022 با خانم اکرم هدایتی

گفتگوی خانم دکتر ناهید حسینی با خانم اکرم هدایتی معلم ریاضی در مورد سند تحول بنیادین آموزشی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.