برنامه روز یکشنبه 28 آوریل 2024 برابر با 9 اردیبهشت 1403

سخنان جواد صنم راد در مورد اول ماه مه روز جهانی کارگر و نقش سرمایه داری در سرکوب مداوم زحمتکشان جهان با ایجاد جنگ برای بقای خودش توسط ج .ا. در ایران و امریکای جنگ طلب در جهان ادامه دارد