برنامه روز یکشنبه 31 مارس 2024 برابر با 12 فروردین ماه 1403

دکتر شیردخت زیارتی :آینده مطلوب برای ایران: نوع جمهوری، نوع جدایی دین از سیاست، نوع استراتژی برای رعایت برابری جنسیتی و منطقه ای در ایران، نوع اقتصاد سوسیال دموکرات و بازار بنیان