برنامه روز یکشنبه 7 ماه مارس 2024 برابر با 19 فروردین ماه 1403

گفتگو با دکتر نادر هژبری در مورد کتاب ایده سوسیالیسم اثر آکسل هونت: حوزه اقتصادی ، حوزه اجتماعی و خانواده و کتاب بومیان امریکای شمالی