برنامه روز یکشنبه 30 ماه ژوین 2024 برابر با 10 تیر ماه 1403

گفتگو با دکتر احمد احمدی عضو نهاد راهبردی حزب جمهوری سوسیال دمکرات و لاییک ایران در مورد سومین گردهمایی و دستاورد آن