برنامه روز یکشنبه 7 ژوئیه 2024 برابر با 17 تیر ماه 1403

گفتگو با جناب منوچهر صالحی و دکتر نادر هژبری در مورد اینکه آیا تاریخ تکرار میشود، آیا فاشیسم جایگزین دمکراسی میشود؟