برنامه روز یکشنبه 23 ژؤین 2024 برابر با 3 تیر ماه 1403

گفتگو با دکتر شیر دخت زیارتی در مورد توسعه پایدارعدالت اجتماعی، برابری و شاخص های آن در اشل جهانی