برنامه روز یکشنبه 16 ژوین 2024 برابر با 27 خرداد ماه 1403

گفتگو با جناب امین نعامی؛ دفاع از جرم جرم است و راه نجات ایران جمع شدن حول محور شورای ملی مقاومت