برنامه روز یکشنبه 12 ماه می 2024 برابر با 23 اردیبهشت ماه 1403

گفتگو با دکتر شیردخت زیارتی در مورد وضعیت آموزش و پرورش در ایران فعلی با تبعیض جنسیتی و زبانی و راه حل مشگل زبانهای مختلف محلی با شیوه های پیشرفته در راستای شکوفایی آینده برای ایرانیان