حادثه عاشورا وبيست سوال بي جواب

سالهاس كه براي اين گريه وزاري ها ذهن مرا مشغول كرده !!

١: سوال اول : مگر مسلمانان به زندگي بعداز مرگ معتقد نيستند ،مگر مطابق دين اسلام اين زندگي دنيايي زندگي فاني رفتني نيست وبا مرگ زندگي ابدي باقي شروع نمي شود

پس اين گريه ها براي چيه؟؟؟

٢: سوال دوم: امام حسين شهيد شده  وجاي شهدا در بهشت مگر نيست يعني در حقيقت در حادثه عاشورا زندگي ابدي امام حسين در بهشت آغاز شده ،آيا اين گريه داره ؟؟؟

٣: سوال سوم: چرا به مناسبت اين حادثه جشن گرفته نمي شود يعني بالاخره براساس داستان هاي نوشته شده از اين واقعه يكي پيدا شده به جاي اينكه بگويد بله قربان وبه جاي اين كه چشم را روي حقيقت ببنده وبه جا ومقام برسد،گفت نه!

پاي عقيده اش هم جانش را خرج كرد.

٤: چند نَفر امروز هستند از جان كه هيچ بلكه از يه مشت پول به خاطر انسانيت وحق مي گذرند؟؟؟

٥: در كتب رواياتي صحيح مگر نه اينكه حسين به زينب مي گوييد من كشته شدم ،لباس سياه نپوش ،گريبان پاره نكن،وا ويلا سرنده، آيا زينب بيشتر به برادر نزديك تَر است يا ما؟؟؟

٦: در صحيح ترين سند چرا پيامبر اسلام گفته بيش از سه روز عزا داري نكنيد اما ملايان وخرافات چيان مذهبي سه روز را به هفته وچهلم و سالگرد تبديل كردند؟؟؟

٧: چرا فرزندان حسين فقط علي اصغر علي اكبر وعباس برادرش اسم دارند بقيه ٧٢اسمي ندارند وآيا فرزندي به گواهي تاريخ به اسم علي اصغر وجود داشته يانه ؟ وچرادر بازار ملا اسمي از اين ياران گفته نمي شود ؟؟؟

٨: چرا همانند حسين گفت اگر دين نداريد آزاد مرد باشيد لااقل   زندانيان سياسي را آزاد نمي كنيد كه آزادمرد باشيد شما ها كه نه آزاده هستيد نه دين داريد؟؟؟

٩: چرا ٣٦٠روز سال مثل يزيد زور گفته مي شود ،پول جمع مي شود وبخاطر يه مشت پول هم هر حقي پنهان مي شود؟؟؟

١٠: آيا با اين پنج روز عزاداري وگريه كه همه مي دانيم واقعي نيست ، تمام ظلم و قضاوت هاي آخوندها توجيح مي شود؟؟؟

١١: آيا در كشوري كه اين همه آدم در كنار خيابان ها زندگي مي كنند وكليه فروشي وتن فروشي و بي كاري و وجنايت ومواد مخدر و بسياري ديگر كه مثنوي هفتاد پند مي شود

نيازي به اين همه عزاداري مي باشد؟؟؟

١٢: آيا نيازي نيست كه ما براي كشور خود عزاداري كنيم كه از جهان عقب افتاده ايم ، كشوري كه مركز مهد وتمدن چند هزار ساله بوده؟؟؟

١٣: آيا يزيد بيشتر كشت يا ملايان صفوي وامروزي ولايت فقيه ؟؟؟

١٤: آيا حسين براي پدر ومادر خويش هم اينطور عزا داري مي كرد؟

١٥:آيا سند صحيحي وجود دارد؟كه يك امام آن زمان بازي هاي امروزي را نمايش داده باشد ؟؟؟

١٦: آيا حسين كه در روز عاشورا نه آب داشت نه غذا شمايي كه خود را شيعه او مي دانيد اون روز حاضر هستيد نه آب بخوريد نه غذا ، يا به دليل گوشت نخوردن در يك سال آن روز را گوشت مي خورديد !!!!

١٧: آيا خامنه ايي وسران يزيد اين زمان همچون اسد وپوتين و حزب الله ومقتدا صدر و نوري مالكي ورهبر كره شمالي و مراجع شكر فروش قم ومشهد ونجف وكربلا و آخوندها واطلاعات وجاش هاي امروزي وسايرين دزدان نجومي

آيا تا به حال گذاشته اند كسي از آنهاانتقادي كوچك داشته باشند؟؟؟يا همانند شمر سر مي برند ؟؟؟ واگرم كسي انتقاد داشته همان طور نبوده كه با اعدام وجنايت وآدم كشي وزنداني طولاني مدت همراه بوده!!!

١٨: آيا ميلياردها خرج و مصارفي كه در اين ده روز دُكان داري مصرف مي شود خرج بازسازي كشور كنند بهتر است يا خرج مداح عرعركننده  ؟؟؟

١٩: آيا بچه هاي امروزه در خاورميانه كه كشت مي شوند توسط شما ويارانتان همانند فرزندان حسين هم مگر نيستند كه بي گناه توسط استكبار از بين مي روند؟؟؟

٢٠: آيا واکنش حوزه به اختلاسهای به املاک نجومی، به فساد اداری به رشوه خواری ها به  فقر و فلاکت به کلیه فروشی ، به داستان سرایی های جنسی یالثارات به فحاشی های زنجیره ای مداحان چگونه بوده؟؟؟ آیا شما سراغ دارید که این آخوند های حکومتی اشاره ای گذرا به فساد، فاسدان حاکم بکنند و از ما بخواهند که حسینی عمل کنیم،؟

قطعا این گونه نبوده و این گونه نخواهد شد.

التماس تفكر!!!

احسان فتاحي