برنامه روز دوشنبه 10 اکتبر 2016 برابر با 19 مهرماه 1395

پخش سخنان مسيح علي نژاد در پارلمان اروپا عليه حجاب اجباری برای زنان در ايران.

گفتگو بامهوش علاسوندی (نهاد مادران عليه اعدام ) در مورد 10 اکتبر روز جهانی عليه اعدام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.