اعتراض شعله پاکروان به حکم اعدام ظالمانه هیمن اورامی نژاد

خانم شعله پاکروان در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام هیمن اورامی نژاد ٫جوانی که در سن نوجوانی در یک درگیری مرتکب قتل شده می نویسد:
رئیس قوه قضائیه ، کاش وقتی زیر حکم اعدام کسی را، با استناد به حکم قاضی هایی همچون شریح قاضی یا ابوموسی اشعری امضا، یا باصطلاح استیذان میکردید، حداقل به سن محکوم
نگاهی میانداختید .
متن نامه خانم پاکروان به این شرح است:
نکنید.
نکنید
نکنید
هیمن اورامی نژاد را اعدام نکنید
همه دنیا میداند که تصمیم های یک فرد حتی تا 20 سالگی از روی عقل و دانایی نیست. همه دنیا میداند که کودکی انسان ، حداقل تا 18 سالگی طول میکشد.
قرار بود اعدام کودکان خاتمه پیدا کند.
رئیس قوه قضائیه ، کاش وقتی زیر حکم اعدام کسی را ، با استناد به حکم قاضی هایی همچون شریح قاضی یا ابوموسی اشعری امضا، یا باصطلاح استیذان میکردید، حداقل به سن محکوم
نگاهی میانداختید. کاش یادتان میامد که بچه های خودتان، دختران و پسران اطراف خودتان، چقدر کودکند حتی تا 20 سالگی. چقدر نادانند. چقدر احساساتی و بی توجهند به راز و رمز
زندگی.
نکنید. کودکان باید زندگی کنند. اگر خطا کردند باید مورد آموزش و بخشش قرار بگیرند .