برنامه روز یکشنبه 26 ماه می 2024 برابر با 6 خرداد ماه 1403

گفتگو با دکتر حوریه قره داغی درمورد کتابهایش “نسل کشی درایران” و کتاب واحد 400