گفتگوی روز یکشنبه 4 فوریه 2024 با جناب فرزین خوشچین

در مورد ترجمه کتاب اندر دیدگاه مونیستی بر تاریخ اثر پلخانف