گفتگوی روز یکشنبه 4 فوریه 2024 با دکتر مدیس توکلی

در مورد اعتبار تستهای روانشناسی و نظرش در مورد آمدن خانم ندالنشیف گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به ایران