برنامه روز یکشنبه 25 دسامبر 2022 برابر با 4 دی ماه 1401

گفتگو با بانو پریسا پوینده فعال سیاسی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی +

بانو رضوان مقدم پژوهشگر سیاسی و از کمیته بررسی توقف قتل های ناموسی.

برای دانلود فابل صونی روی فلش کلیک کنید