برنامه روز يکشنبه 8 آوريل 2018 برابر با 19 فروردين ماه 1397

پخش سخنان دکتر کورش عرفانی در مورد هوشيار بودن برای انتخاب رژيم آينده ايران بعد از فروپاشی ج.ا وجلوگيری از تکراراشتباه سال 57.

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد اقتصاد و  حمايت از توليد داخلی.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.