محکومیت ۴۰ سال حبس و ۱۵۵میلیون تومان جریمه برای دو زندانی سیاسی

دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان دو زندانی سیاسی بلوچ را با تقلیل حکم اولیه، مجموعا به ۴۰ سال زندان و ۱۵۵ میلون تومان جریمه محکوم کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عبدالوحید هوت معروف به حمید و زبیر هوت پس از اعتراض به احکام بدوی خود با با تقلیل حکم روبرو شدند.
بر اساس حکم جدید صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان عبدالوحید هوت به ۱۵ سال زندان و ۵۵ میلیون جریمه و زبیر هوت به ۲۵ سال زندان و ۱۰۰میلیون جریمه محکوم شدند.
عبدالحمید هوت ۱۱ اردیبهشت ۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» در چابهار بازداشت شد و هم پرونده وی زبیر هوت نیز هفت ماه بعد از وی در چابهار بازداشت شد.
دادگاه بدوی این دوزندانی در سال ۹۳ در شعبه یک دادگاه انقلاب چابهار به ریاست «قاضی ماهگلی» برگزار شده بود که ماهگلی عبدالحمید هوت را به ۲۸ سال حبس و ۵۵ میلیون جریمه و زبیر هوت را به ۱۲ سال زندان و یک اعدام با ۱۰۰ میلیون جریمه محکوم کرد.
این دو زندانی سیاسی بلوچ به حکم صادره اعتراض کردند که جواب اعتراض این دو زندانی امروز پنچ شنبه ۱۵ تیر فقط با اندکی تقلیل حکم قبلی به آنها داده شد.
این دو زندانی اتهام وارده را رد کرده و گفته اند که: «برای اخذ اعترافات دیکته شده مورد شکنجه قرار گرفته اند و تحت شکنجه بر نوشته ها و کاغذهایی انگشت زده اند که از محتوای نوشته شده آنها اطلاعی نداشته اند».