یورش گارد امنیتی زندان اوین به بند نسوان.

روز گذشته ماموران گارد امنیتی زندان اوین با یورش به بند نسوان، آن را بازرسی و تفتیش کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ ماموران گارد امنیتی زندان اوین با یورش وحشیانه به بند نسوان این زندان، اقدام به بازرسی و تفتیش وسایل زندانیان کردند.
در این بازرسی، که به شکل تحقیرآمیزی صورت گرفت، ماموران زندانیان این بند را تفتیش بدنی کردند.
به دنبال این حمله و بازرسی وحشیانه و توهین‌آمیز، زندانیان این بند به هواخوری منتقل شدند. همچنین ماموران وسایل زندانیان را تفتیش کرده و لوازم شخصی آنان را به هم ریختند.