آقاى ترامپ! اين موجودات را از كشورتان بيرون كنيد!

Image result for ‫ابتکار‬‎

خشك و تر را با هم سوزاندن كارِ آسانى ست؛ كارِ دشوار آن است كه خشك و تر را از هم سوا كنيم و فقط خشك ها را بسوزانيم. اين به نفع همه ماست.

در عالم سياست نيز اين قاعده حاكم است. يك ايرانى را كه لياقت دارد رييس گوگل شود با يك ايرانى ديگر كه مامور خفته و جاسوس حرفه اى ست كه آمده هم از توبره ى امريكا بخورَد و هم از آخورِ جمهورى اسلامى، با يك فرمان به امريكا راه ندادن كارِ آسانى ست ولى سوا كردن اين دو از هم شايد كمى به طول بينجامد و زحمت داشته باشد ولى به نفع همه و بلكه به نفع بشريت است.
امروز به مدد فن آورى نو و شبكه هاى اجتماعى، مى توان به راحتى خارجى هاى از نوع دوم را شناسايى كرد و در صورت ضرورت نسبت به حضور آن ها در امريكا و ساير كشورهاى آزاد واكنش نشان داد.
از كسى كه رييس فلان بخش از فلان رسانه ى دولتى امريكاست و براى «شخصيت»هاى جمهورى اسلامى سينه چاك مى دهد، تا فلان «نقلِ مكان كرده» ى اسلامى كه حتى حاضر نيست موقع نواختن سرود كشورى كه در آن ساكن است و احتمالا اقامت يا مليت آن را دارد بايستد، در عرصه ى شبكه هاى اجتماعى به راحتى قابل شناسايى اند.
بيرون كردن اين ها از امريكا نه تنها خواست امريكايى ها بلكه خواست ما ايرانيان آزادى خواه و انسان دوست نيز هست.
چه كسى مى تواند از مشاهده ى سوءاستفاده ى حتى «هموطن» اش از كشورى كه تمام امكانات رشد را به او داده ناراحت نشود چرا كه چنين «هموطن» كلاشى، نام «وطن» او را به لجن مى كشد.
وقتى آقاى ترامپ از «مهربانى» دولت اوباما نسبت به «ايران» سخن مى گويد، همه چيز را با هم مخلوط مى كند. كلمه ى ايران، شامل كشور ايران، مردم ايران، حكومت اسلامى، عاملان حكومت اسلامى، طرفداران حكومت اسلامى، مردم عادى و غير سياسى و انسان هاى آزاده اى كه مخالف حكومت اسلامى هستند، ولى تا جان در بدن دارند ايرانى اند و كشورشان ايران است حتى اگر تابعيت كشورهاى ديگر از جمله امريكا را داشته باشند كه ضرورت ها و پايمال كردن حقوق اوليه انسان باعث شده تا به اين تابعيت دوم، خود را مفتخر كنند و طبيعتا از كشورى كه تابعيت آن را پذيرفته اند نهايت سپاس را دارند مى شود.
آقاى ترامپ بايد تكليف خود را با اين تركيب مشخص كنند: آيا مى خواهند ايران را به همين شكل و با همين تركيبى كه ما نوشتيم از نظر شخصيتى و وجودى در هم بكوبند؟ يا مى خواهند خشك را از تر سوا كنند و مهربانى به خوب ها را ادامه دهند و بدها و آشغال ها را به دور بريزند و بدين طريق به ايرانيان آزادى خواهى كه لياقت و استعداد رشد تا بالاترين مراحل علمى و اقتصادى و هنرى و غيره را دارند، و در مراحل بعدى به امريكاى خواهان پيشرفت و انسان دوست، و در نهايت به جهان يارى رسانند؟
آقاى ترامپ بهتر است در قدم اول، همين نمونه هاى موجود در فضاى مجازى را شناسايى كنند و آن ها را دور بريزند. در اين صورت مى توانند مطمئن باشند كه هيچكس به كار ايشان ايراد نخواهد گرفت.