آخرین آمار به دست آمده از محبوسین سیاسی در زندان مرکزی زاهدان

لیست زیر مربوط به زندانیان سیاسی_عقیدتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان است که مجموعاً بیش از ۱۹۰ سال حبس تعزیری،۴ نفر محکوم به اعدام، ۵۷ مورد اعدام به همراه جریمه ۲۷۳ میلیون تومانی و درخواست ۱۰۰ میلیارد وثیقه برای آزادی ۱۰ نفر را شامل  می‌شود. اتهام غالب این زندانیان «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده است که به‌عنوان اتهام رایج در دستگاه امنیتی در بلوچستان برای فعالان سیاسی و مدنی به شمار می‌رود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این لیست که از سوی کمپین فعالین بلوچ منتشر شده است، در پی می آید:
۱-حمزه ریگی، مدت حبس ۷ سال حکم: اعدام
۲-مولوی عبدالواحد شه نوازی، مدت حبس ۲ سال، حکم: ۲ سال ۹ ماه حبس
۳-مولوی نورالدین کاشانی، مدت حبس ۳و نیم سال، حکم: بلاتکلیف
۴-مولوی امان الله بلوچی، مدت حبس یک سال و سه ماه، حکم: بلاتکلیف
۵-حافظ عبدالرحیم کوهی، مدت حبس یک سال و سه ماه، حکم: بلاتکلیف
۶-عابد بمپوری، مدتی حبس ۹ سال، حکم:۲۱ سال حکم بدون مرخصی
۷-اسحاق کلکلی، مدت حبس ۹ سال، حکم: ۲۱ سال حبس
۸-عبدالخالق وفادار، مدت حبس ۶ سال، حکم: ۱۰ سال حبس
۹-بشیر احمد حسین زهی، مدت حبس ۶ سال، حکم: اعدام و ۱۵ سال حبس و ۵۵ میلیون جریمه
۱۰-حافظ فاروق بارانی، مدت حبس ۶ سال، حکم: ۲۶ سال حبس
۱۱-زبیر، مدت حبس ۴ سال،حکم: ۵۵ میلیون جریمه و اعدام
۱۲-دادی رند هوت، مدت حبس ۴سال، حکم: ۶ ماه حبس و ۵۵ میلیون جریمه
۱۳- ملک محمد میراندی، مدت حبس، حکم ۲۰ سال حبس و ۵۵ میلیون جریمه
۱۴-بلوچ زاده، مدت حبس ۴ سال، حکم: ۱۷ سال حبس و ۳۶ میلیون
۱۵-اعظم باهو، مدت حبس ۴ سال، حکم :۱۷ سال حبس و ۳۶ میلیون جریمه
۱۶-میثم جنگیانی، مدت حبس ۴ سال – حکم: بلاتکلیف
۱۷-عبدالصمد هوت، مدت حبس دوسال، حکم: ۲ سال حبس
۱۸-عطاالله هوت، مدت حبس دو سال، حکم: ۱۶ سال حبس
۱۹-عبدالحمید کیازهی، مدت حبس دو سال، حکم: ۱۶ سال حبس
۲۰-جاوید دهقانه، مدت حبس ۱ سال و ۸ ماه،حکم: بلاتکلیف
۲۱-محمود کلکلی، مدت حبس ۱ سال و۷ ماه، حکم: بلاتکلیف
۲۲-امید ایمان، مدت حبس ۱ سال ۸ ماه، حکم: بلاتکلیف
۲۳-عبدالحمید بلوچ زهی، مدت حبس ۱ سال و ۸ ماه، حکم: بلاتکلیف
۲۴-علی رضا بمپوری، مدت حبس ۱ سال و ۸ ماه، حکم: بلاتکلیف
۲۵-شیر محمد زمانی پور، مدت حبس ۲ سال، حکم: بلاتکلیف
۲۶-شعیب ملازهی، مدت حبس ۲ سال، حکم: بلاتکلیف
۲۷-نوید ستایی، مدت حبس ۲ سال، حکم: بلاتکلیف
۲۸-الیاس قلندرزهی، مدت حبس ۲ سال، حکم: اعدام
۲۹-حسن دهواری، مدت حبس ۲ سال، حکم: اعدام
۳۰-عباد دهواری، مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: دو سال حبس دو سال تبعید به زابل
۳۱-مسلم مدت، حبس ۲ سال حکم دو سال حبس دو سال تبعید به زابل
۳۲-درمحمد شهداد، مدت حبس ۲ سال زندان بلاتکلیف
۳۳-اسماعیل شهداد، مدت حبس ۲ سال حکم: بلاتکلیف
۳۴- عنایت الله نوتی زهی، مدت حبس ۲ سال، حکم: بلاتکلیف – از بلوچ های پاکستانی
۳۵-امین الله قمبر زهی، مدت حبس: سه ونیم سال، حکم: بلاتکلیف
۳۶-نصرالله قمبر زهی، مدت حبس سه ونیم سال، حکم: بلاتکلیف
۳۷-عظیم جلالی، مدت حبس یک و نیم سال، حکم: بلاتکلیف
۳۸-ذبیح الله ریگی، مدت حبس یک و نیم سال، حکم: بلاتکلیف
۳۹-سجاد بلوچ، مدت حبس یک سال وچهار ماه، حکم: بلاتکلیف
۴۰- دنزو چاکرزهی، مدت حبس یک سال وچهار ماه، حکم: بلاتکلیف
۴۱-انور بلوچی، مدت حبس یک سال سه ماه، حکم: بلاتکلیف
۴۲-عبدالوهاب حکیمی، مدت حبس یک سال و سه ماه، حکم: بلاتکلیف
۴۳-عیسی، مدت حبس یک سال و سه ماه، حکم: بلاتکلیف
۴۴-عبدالحق رییسی، مدت حبس ۸ ماه، حکم: بلاتکلیف
۴۵-فرید چاکری، مدت حبس ۸ ماه، حکم: بلاتکلیف
۴۶-ناظم رییسی، مدت حبس ۸ ماه، حکم: بلاتکلیف
۴۷-دوستین بلوچ، مدت حبس ۲ سال، حکم: بلاتکلیف
۴۸-پیر محمد، مدت حبس ۲ سال، حکم: بلاتکلیف
۴۹-محسن قمبر زهی، مدت حبس ۵ ماه، حکم: بلاتکلیف
۵۰-محمد رضا قمبرزهی، مدت حبس ۵ ماه، حکم: بلاتکلیف
۵۱-عثمان دل شادی، مدت حبس ۲ ماه، حکم: بلاتکلیف
۵۲-فرشید ملک زاده، مدت حبس ۲ ماه، حکم: بلاتکلیف
۵۳-عبدالباسط ریگی، مدت حبس ۲ سال، حکم: بلاتکلیف
۵۴-ابوبکر ملازهی، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۵-ابوبکر بهرام زهی، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۶-عامر گهرام زهی، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۷- داوود بهرام زهی، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۸- عبدالستار بهرام زهی، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۹- مصیب وطنخواه، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۶۰- نجیب رییسی، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۶۱- امین رییسی، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۶۲- بشیر بلیده ای، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۶۳-ادریس بلیده ای، مدت حبس ۲ سال زندان، حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزدای