شرایط وخیم چند تن از شاگردان محمد علی طاهری در زندان فشافویه و انتقال آنها به بند پنج قرنطینه

شرایط وخیم چند تن از شاگردان محمد علی طاهری در زندان فشافویه و انتقال آنها به بند پنج قرنطینه
شرایط چند تن از شاگردان محمد علی طاهری در زندان فشافویه نامساعد گزارش شده است

در چند روز و هفته های اخیر شاهد کوچ دسته جمعی تنی چند از شاگردان محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان حلقه به زندان اوین بودیم.

کوچ کنندگان گروه اول و دوم دستگیر شدند که جمعی از آنها شرایط بسیار وخیمی دارند

یک منبع مطلع از زندان فشافویه تهران به رادیو فرهنگ می گوید : حال تعدادی از این افراد بسیار وخیم است و در شرایط بسیار بدی هستند

وی می گوید پنج روز است که آنها را از بند دو قرنطینه فشافویه به بند پنج منتقل کرده اند, آنها را به حال خود رها کرده اند و هیچ کس به وضع آنها رسیدگی نمی کند.

این منبع مطلع در ادامه می گوید این نوع انتقال برای این است که شرایط زندانی را بدتر کنند و او را تحت فشار بیشتری بگذارند چرا که شرایط بند پنج قرنطینه فشافویه بسیار بدتر از سایر بند ها می باشد

در ادامه نام کسانی را که از بند دو این زندان به بند پنج انتقال داده اند می آوریم :

علی عبدالمالکی

رضا غنی

احسان حدادی

محسن باقری

امیرحسین میرخلیلی

حمید محمدی

علیرضا رشوند

امیر نصری

جعفر نجفی خسروشاهی

محمد آباریان

ابراهیم سلامت

علی گروسی

محمدحسین دلیری