صدور حکم یک سال و شش ماه حبس برای سحر فیضی

وب‌سایت “هەنگاو” از صدور حکم ۱۸ ماه حبس برای سحر فیضی، دانشجوی سقزی، خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحر فیضی، دانشجوی سقزی، بە اتهام “فعالیت تبلیغی علیە نظام” بە تحمل ١٨ ماه حبس محکوم شدە است.
این حکم از سوی دادگاه انقلاب سقز صادر و از طریق شعبە دوم این دادگاه بە سحر فیضی ابلاغ شدە است.
سحر فیضی ٢۴ سالە و فرزند مصطفی، روز چهارشنبە ٢٣ تیرماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهر سقز بە اتهام ” شرکت فعالانە در اعتصاب عمومی ٢٢ تیرماه” بازداشت شد.
این دانشجوی سقزی روز یک‌شنبە ٢۵ مهرماه پس از سە ماه بازداشت با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بود.