دادگاه سردشت ١٢ شهروند را به حبس محکوم کرد

حوادث هتل تارای مهاباد
دادگاه سردشت ١٢ شهروند را به اتهام اخلال در نظم عمومی این شهر و در رابطه با حوادث هتل تارای مهاباد، به حبس محکوم کرد.
 به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از موکریان، دادگاه کیفری دو شهر سردشت در خصوص اتهام انتسابی دایر بر مشارکت در اخلال در نظم عمومی این شهر و تمرد در مقابل مأمورین انتظامی، همگی ١٢ شهروند را به یک‌سال زندان و در خصوص مشارکت در ایراد ضرب و جرح مأمورین انتظامی، آنان را به پرداخت دیه محکوم کرد.
اشاره دادنامه در خصوص موضوع حکم به تجمع اعتراضی متهمین در شهر سردشت که در اردیبهشت سال ٩۴ به تبع جریان اعتراضی مهاباد نسبت به مرگ فریناز خسروانی در «هتل تارا» صورت گرفت، می باشد.
این دادگاه، هرکدام از متهمین: ١- سردار اسماعیلی، ٢- رامین حسن‌زاده، ٣- صفا حسن‌پور، ۴- سهیلا زبیری، ۵- هیمن جنت‌یار، ۶- سامرند احمدزاده، ٧- آمانج شیخه‌پور، ٨- سامان ملکاری، ٩- حسین پری‌آقایی، ١٠- محمد قادریان، ١١- کامل رسول‌پور و ١٢- فرهاد شیخانی را در خصوص اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی شهر سردشت به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و در مورد تمرد در مقابل مأمورین انتظامی نیز به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده که صرفا مجازات اشد (یکی از موارد) قابل اجرا می‌باشد.
براساس این رأی، قاضی امین‌نسب همچنین در خصوص جنبه خصوصی مطالبه دیه موضوع مشارکت در ایراد ضرب و جرح مأمورین انتظامی: ١- سید ابوالفضل دشتبان، ٢- بختیار درخشان، ٣- امید زحمت‌دوست و ۴- نوید اصلان‌زاده، با توجه به نامشخص بودن مسبب هرکدام از صدمات، همگی ١٢ متهم مذکور را مشترکا و در مجموع به پرداخت دیه به میزان ١۶,٢١٠,٠٠٠ تومان محکوم کرد.
رآی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی می‌باشد.
نوزدهم اردیبهشت ماه سال گذشته همزمان با تجمع تعدادی از شهروندان مهاباد در اعتراض به حوادث مربوط به «هتل تارا»، شماری از شهروندان سردشتی، جهت محکوم کردن مرگ «فریناز خسروانی» در شهر مهاباد و همصدایی با مردم این شهر، تجمع اعتراضی ترتیب دادند. در این تجمع اعتراضی نیروهای انتظامی و شرکت‌کنندگان باهم درگیر شده و دست کم ١٢ تن از آن‌ها دستگیر شدند.