بازداشت فعالین آذربایجانی به اتهام حمایت از زندانیان در حال اعتصاب غذا

در روزهای گذشته چند تن از فعالین آذربایجانی به اتهام حمايت از زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا و راه اندازی تظاهرات دستگیر شدند.اسامی ۴ نفر از این فعالین قدرالله یوسفی٫حسن ایوبی٫اصغر طرفی٫حداد بداغی می باشد.