فشار بر افسانه بایزیدی در زندان کرمان


زندانی سیاسی افسانه بایزیدی در زندان کرمان با اذیت و آزار وابستگان به حکومت روبروست.
این زن زندانی سیاسی مدتی است که در معرض اذیت و آزار به تحریک مسئولین زندان کرمان مواجه بوده و روز ۱۳ آبان پس از یک درگیری به سلول انفرادی منتقل شده است.خانواده این زندانی سیاسی از این وضعیت بشدت در نگرانی هستند.
افسانه بایزیدی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و همکاری با یکی از احزاب کرد در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به چهار سال حبس و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.