یاد شهدای عاشورای سال 1388

14639643_1678225255839207_3868417288176207195_nاز صفحه آقای محمد مظفری

یاد شهدای عاشورای سال 1388

امیرارشدتاجمیر
مصطفی کریم بیگی
شهرام فرج زاده
شبنم سهرابی
محمدعلی راسخ نیا
سید علی موسوی حبیبی
مهدی فرهادی راد
جهانبخت پازوکی
و شاهرخ رحمانی
گرامیباد