پرونده مصطفی فتحی زاده به دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارجاع شد

خبرنگار پیک شوشتر مصطفی فتحی زاده
پرونده مصطفی فتحی زاده، خبرنگار پیک شوشتر و ایلنا، پس از بررسی در شعبه ۱۰۱ کیفری شوشتر به دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارجاع داده شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جلسه رسیدگی به پرونده مصطفی فتحی زاده، صبح روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه، در شعبه ۱۰۱ کیفری دادگاه شوشتر برگزار گشت و قاضی پرونده طی این جلسه به دلیل عدم صلاحیت دادگاه، پرونده را دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارجاع داد.
مصطفی فتحی زاده، پیش تر با شکایت مدیر کتابخانه های عمومی شوشتر به مراجع قضایی احضار گشته و از سوی قاضی شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر، به «افتراء و نشر اکاذیب» تفهیم اتهام شده است.
گفتنی است که مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان شوشتر در پی انتقادات مصطفی فتحی زاده به دادگاه شکایت کرد است. این درحالی است که پرونده این خبرنگار خارج از دادگاه مطبوعات و بدون حضور هیات منصفه در حال بررسی می باشد.