فراخوان عمومی برای برپایی تجمع حمایت از جعفر عظیم زاده:

فراخوان عمومی برای برپایی تجمع حمایت از جعفر عظیم زاده:

ما کارگران ومعلمان وحامیان کارگر زندانی؛ جعفر عظیم زاده پس از 62روز اعتصاب غذا ، بی پاسخی ودهن کجی قوه قضائیه به این خواست برحق وعمومی (حذف اتهام امنیتی از پرونده های فعالین صنفی واجتماعی ) وبا توجه به وضعیت بسیار بحرانی وخطر ناک جسمی جعفر عظیم زاده ساعت 10صبح چهار شنبه 9تیر ماه در محل دفتر ریاست جمهوری (خیابان پاستور ) تجمع اعتراضی خود را جهت آزادی ومداوای جعفر عظیم زاده وحمایت از خواستهای وی بر پا میکنیم.

addtext_com_MDkwNTU5MTQ0MQ