هفتمین روز اعتصاب غذای دکتر حسن نایب هاشم در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران