تجمع کارگران در سنندج در اعتراض به شلاق زدن کارگران و در حمایت از جعفر عظیم زاده

عصر امروز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۹۵ شماری از کارگران و خانواده های آنان در پارک کودک سنندج در اعتراض به عدم پاسخگوئی دستگاه قضائی به خواست جعفر عظیم زاده و شلاق زدن کارگران “آق دره” تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ساعت ۶ بعد از ظهر امروز جمعیتی در حدود صد نفر از اعضاء اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، تعدادی از کارگران شهر سنندج به همراه خانواده هایشان در اعتراض به عدم پاسخگوئی مسؤلین قضائی به خواست جعفر عظیم زاده و همچنین به شلاق بستن کارگران معدن طلای “آق دره” به مدت 40 دقیقه در پارک کودک شهر سنندج اقدام به تجمع و سر دادن شعارهائی ازقبیل “جان جعفر عظیم زاده در خطر است و شعارهای دیگری که حاوی خواست آزادی بی قید و شرط جعفر و محکومیت شلاق زدن کارگران آق دره” بود، نمودند.
این تجمع در ساعت 6 و چهل دقیقه قبل از رسیدن مأمورین انتظامی به پایان رسید.
تجمعات امروز صبح مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران و بعد از ظهر در پارک کودک شهر سنندج، نمادی از عزم و اراده کارگران، معلمان و بقیه مزدبگیران جامعه برای مقابله با به کارگیری اتهامات امنیتی علیه فعالین این جنبشها به قصد منکوب کردن اعتراضات اکثریت به تنگ آمده جامعه از فقر و تنگدستی و تنگناهای اجتماعی، توسط دستگاه قضائی را با گام گذاشتن در مرحله تعیین کننده تری به نمایش گذاشتند. جنبش وسیعی که از هنگام صدور بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی حول مطالبه حذف اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین براه افتاده است، بیانگر اهمیت این مطالبه در زندگی اکثریت جامعه است و به همین خاطر روز به روز بر وسعت و رو به اعتلا گذاشتنش افزوده می گردد.

زنده باد کارگران و معلمان و خانواده هائی که امروز با تجمعات خود، جنبش تازه پا گرفته علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی را قدرت بیشتری بخشیدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

2 Fotos