رسول بداقی پس از ضرب و شتم شدید به زندانی نامعلوم برده شد

خبر فوری
رسول بداقی پس از ضرب و شتم شدید به زندانی نامعلوم برده شد
امروز یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 آقای رسول بداقی که برای
ملاقات معلم زندانی محمود بهشتی که به علت اعتصاب غذا در
بیمارستان خمینی بستری می باشد رفته بود که با حمله 7 نفر از
مامورین روبرو می شود .
این ماموران امنیتی چنان رسول بداقی را مورد ضرب و شتم قرار
داده که به گفته شاهدان عینی احتمال شکستگی فک و بینی ایشان
بسیار محتمل می باشد . بداقی را به همراه برادر همسرش به زندان
امنیتی نامعلومی منتقل می کنند .
پیگیری برای مکان بازداشت ایشان بجایی نرسیده است .
رسول بداقی چند روز پیش از این و پس از هفت سال زندان که
حتی یک روز مرخصی هم به او داده نشده بود از زندان حکومت
اسلامی آزاد شده بود .
کانون معلمان در تبعید از همه ی همکاران فرهنگی در ایران و
سراسر جهان انتظار اطلاع رسانی و اقدام تاثیر گذار دارد .
کانون معلمان در تبعید