ستایش قربانی یک سیستم است

 .dein ProfilbildReza Amiri
نمیتوان اسم انسان را روی خود گذاشت واز کنار موضوع بی تفاوت رد شد .یک خانواده مهاجر افغانی که به امید یک زندگی بهتر و بهره مندی از اولیه ترین حقوق انسانی , کشور خود را ترک کرده و به ایران مهاجرت کرده است اینگونه قربانی میشود و کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و کشته میشود .فضای مدیای اجتماعی و رسانه ای پر میشود از تصاویر ستایش….
هر کسی حرفی میزند. یکی میگوید بصورت رایگان وکالت خانواده ستایش را برای خونخواهی حاضراست انجام دهد و کلی حرف و حدیث دیگر ….
مخالف پوشش رسانه ای ومدیای اجتماعی اینگونه مسایل نیستم ولی این وسط چیزی گم میشود و آن اصل موضوع و ریشه اینگونه اتفاقات است .ستایش نه اولین و نه آخرین قربانی است پسری که به ستایش تجاوز جنسی کرده و تیزآب بر جسد تکه تکه شده اش ریخته است هفتده سال دارد.هرگونه تجاوز جنسی و قتل , فرای هر ملیت و نژادی محکوم است و کاری شنیع .نگذاریم رژیم از جریحه دار شدن احساسات عمومی استفاده کند برای ادامه جنایات وتایید مشروعیت و مجوز برای حکم ضد بشری اعدام که مهاجرین افغانی نیز خود قربانی این قتل عمد شنیع دولتی هستند .من یا هر کسی که میگوید من ستایش هستم باید اندکی ژرف هم به موضوع نگاه کند .ستایش قربانی یک پسر هفتده ساله نیست بلکه قربانی یک سیستم راسیستی است .کافی است اندکی به گذشته برگردیم تا نقش رژیم را دردامن زدن به راسیسم و نژادپرستی ببینیم .بی اختیار یاد تجاوزهای جنسی پاکدشت میآفتم که در روزنامه های رژیم متجاوز و قاتل یک افغانی معرفی شده و به خورد مخاطب داده میشد و پلیس و سیستم برای سرپوش گذاشتن به اینگونه مسایل اجتماعی اذهان عمومی را به سمت راسیسم هدایت میکردند ولی مشخص شد فرد ایرانی و بچه ناب پاکدشت است ..یا ماجرای روز کارگر سالهای قبل که خانه کارگر شعارها و پوسترهایی بر علیه کارگران مهاجر افغان سر میدادند و حمل میکردند و با زرد رویی و سازشکاری و خط انحرافی اصل موضوع را خط زده از رژیم سلب مسولیت کرده و ریشه تمامی مشکلات کارگران را کارگران مهاجر افغان القا کنند .
قسمتی از یک نوشته ارنست را بیاد میآورم : سعی کنید ریشه هر ظلمی را خوب بررسی کنید این بهترین خصلت یک انقلابی است .
من هم به عنوان یک انسان که خود را متعلق به مرز و نژادی نمیدانم و اینگونه خط کشی های قومی و نژادی را فقط یک محدودیت تلقی میکنم .در این درد و اندوه خود را شریک میدانم و میگویم باید با کلیت مناسبات فعلی که اینگونه مسایل اجتماعی را تولید و باز تولید میکند و در بطن خود پرورش میدهد مبارزه کرد ..