ایران – فراخوان عفوبین الملل برای آزادی بهاره هدایت

در بیانیه عفو بین الملل با عنوان ”بهاره هدایت را آزاد کنید” آمده است:رژیم ایران تلاش کرده است بهاره هدایت مدافع حقوق زنان را با محکوم کردن به ۱۰ سال حبس در زندان اوین به سکوت وادارد. بهاره هدایت در دهم دی ماه در جریان قیام سال ۸۸ دستگیر شد و به ۱۰ سال زندان محکوم گردید و اکنون یک زندانی سیاسی است که صرفاً به دلیل بیان صلح آمیز عقاید سیاسی اش در بازداشت بسرمی برد.عفو بین الملل از فشار دژخیمان به او خبر می دهد از جمله نگهداری او در بند معتادین و جلوگیری از ملاقات با همسرش و همچنین رنج بردن از دردهای مختلف به دلیل شرایط وخیم زندان.قابل ذکراست که بهاره بدلیل حضور درگروه های دانشجویی و حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان و همچنین افشاگری در مصاحبه با رسانه های خارجی دستگیر شده است. وی در دسامبر ۲۰۰۹ هنگام اعتراضات مردمی به انتخابات نمایشی بازداشت شد.