کرج – دانشجویان دانشگاه آزاد شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند

کرج – ساعت 8 صبح روز یکشنبه 9اسفند 1394 در دانشگاه آزاد بسیجیها اقدام به چسباندن بنرهایی بر ضد سران باند مغلوب رژیم در کنار تصویر باراک اوباما کردند. در این تصاویر آنها را بازنده اصلی نمایش انتخابات دانسته بودند.
این اقدام در واکنش به کنده شدن بنرهای تبلیغاتی باند خامنه‌ای بود که طی آن دانشجویان شعارهایی علیه بسیجیان داده بودند. دانشجویان پس از رؤیت بنرها دست به تجمع اعتراضی زده و علیه بسیجیان شعار دادند، دانشجویان همچین با سر دادن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد نفرت خود را از مزدوران ابراز داشتند. مقامات حکومتی در دانشگاه با گسیل مزدوران انتظامی به محل تلاش کردند دانشجویان را متفرق کنند. اما تا زمانی که مزدوران انتظامی بنرهای بسیجیان را جمع نکردند دانشجویان متفرق نشدند.