اولین جلسه دادگاه زندانی سیاسی و فعال مدنی پوریا ابراهیمی

 رادیو پارس  __ اولین جلسه دادگاه زندانی سیاسی و فعال مدنی پوریا ابراهیمی به مدت دو ساعت در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده در شعبه 26 برگزار شد. در این جلسه که بطور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی و عدم حضور وکیل مدافع انجام
شد، پوریا ابراهیمی به دفاع از موارد اتهامی خود پرداخت وبه قاضی پرونده اش اعلام کرد که در جلسه بعدی دادگاه بدون حضور وکیل حاضر نخواهد شد و در صورت اعزام به دادگاه از سوی مامورین زندان صحبت نخواهد کرد.