محسن دانشپور مقدم زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین از بيمارستان به زندان برگردانده شد

چهارشنبه, 25 آذر 1394
محسن دانشپور مقدم زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین از بيمارستان  به زندان  برگردانده شد
رادیو پارس  _ محسن دانشپور مقدم زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین بعد از ماهها تلاش خانواده اش برای درمان به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و پس از چکاپ قلب و ويزيت وى  به زندان مراجعت داده شد ، مامورين مانع از ادامه بسترى
شدن و درمان او در بيمارستان شدند و گفته اند كه بايد از از مقامات قوه قضاييه دستور بسترى شدن را داشته باشند