صداى رساى زندانيان گمنام باشيم

سعيد جوكار زندانى سياسى محبوس در بند ٨ سالن ٩ زندان اوين در نخستين روز از ماه مهر ١٣٩٤به اتهام اجتماع ، تبانى و تبليغ عليه نظام توسط سپاه پاسداران در منزل شخصى خود دستگير و به بند ٢ الف منتقل ميشود ، اين فعال سياسى چهل روز را در بند ٢ الف در انفرادى بسر ميبرد و سپس به بند ٨ سالن ٩ انتقال داده ميشود ، سعيد جوكار در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به رياست قاضى مقيسه به دوسال حبس تعزيرى محكوم گرديده ، شب گذشته سعيد جوكار و على مشتاق از زندانيان سياسى بند هشت زندان اوين بودند كه توسط زندانيان با جرايم عادى مورد ضرب شتم قرار گرفتند و در اين پيوند جمع وسيعى از زندانيان سياسى زندان رجايى شهر اين حمله وحشيانه به سعيد و على را محكوم نمودند