نقض حقوق بشر توسط عاملان بیت رهبری سپاه پاسداران ،

Reza Amiri

سهم من از ثروت ملی‌ کجاست این روزها که هیاهویی برای توافقات هسته‌ای در میان سران حکومت و مردم به راه افتاده که انگار تمام مشکلات مردم و این سرزمین پایان یافته است غافل از این که مردمانی در این سرزمین وجود دارد که حتا شاید معنی واژه هسته‌‌ای را هم ندانند و یا شاید آنقدر مشکلات دارند که برای آنان مهم نباشد که چه اتفاقاتی در سطح بین‌المللی برای ایران رخ  میدهد اما سهم این قشر از جامعه از ثروت ملی‌ کجاست آقایانی که گلوی خود را برای بی‌ عدالتی در منطقه پاره می‌کنید ,می‌خواهم شما را با پدیده کثیف و شنیع فاحشه گری در ایران آشنا کنم هر چند که خود شما کاملاً با آن اشنا و به آن واقف هستید ،این روزها مطمئنا به گوش همه مردم و مسولین رسیده که در شهرهای مذهبی‌ ایران چه اتفاقاتی میفتد کار به جایی رسیده که سایت‌ها  و روزنامه‌ها شهرهای مذهبی‌ ایران را از جمله مشهد را فاحشه خانه جهان تشیع مینامند و در آن درج شده نماز سکس و پارک آبی ،و بدتر از آن این است که زنان این سرزمین برای تامین مخارج زندگی‌ خود مجبور به تان فروشی می‌شوند تا جایکه تن‌ به سکس گروهی میدهند و زائران کشورهای دیگر دختران ایرانی‌ را بازیچه دست خود قرار داده و حتا از او عکس میگیرند و در فضای مجازی پخش میکنند ،

جا دارد مسولین این سرزمین که همان روحانیون و سرداران سپاه که روز به روز فربه تر میشوند و گلوی خود را برای حفظ ناموس و ایرانی‌ پاره میکنند گفت کاش ذره ای انسانیّت  در وجودتان بود و زنان این سرزمین را هم مثل خواهران و مادران خود میپنداشتید  و ثروت ملی‌ این سرزمین را در حلقوم دیگر کشورها نمیریختید .

پدیده روسپیگری یک امر طبیعی هست و در همه جای دنیا وجود دارد اما همان هم در چهار چوپ قانونی‌ خود می‌باشد تا به شخص روسپی اچحاف  نشود، اما چرا باید تاسف خورد که زنان ایرانی‌ هم مجبور به تن‌ فروشی می‌شوند .

دلیل آن واضح است کشور ایران اگر ثروت ملی‌ به طور عادلانه تقسیم شود مطمئنا هیچ زن ایرانی‌ مجبور به تن‌ فروشی نمیشود ،ناگفته پیداست هیچ زنی‌ برای هوس حاضر به خوابیدن با مردان مختلف در شبانه روز نیست مگر از روی  نیاز باشد که تن‌ به چنین کاری دهد کاملاً پیداست که در جامعه آنقدر مشکلات اقتصادی زیاد شده که حتا زنان

شوهر دار هم مجبور به چنین کارهایی  میشوند ،آخوندها و سپاهیان و دلواپسانی که نگران توافق هسته‌‌ای هستید و نگرانید که مبادا دشمن به شمانفوذ کند جا دارد کمی‌ کلاه خود را بالاتر بگذارید که هرچند این هوچی گریها هم به خاطر حفظ منافع ملی‌ نیست بلکه حفظ موقعیت خودتان مهم می‌باشد چرا که شما و اربابانتان  از وجود همین تحریمها نان میخورید و پولهای باد آورده به دست می‌آورید و ذره‌ای برایتان مهم نیست که چه بر سر دختران این سرزمین آمده است ،حتما با خود می‌گویید که این از زیاده خواهی‌ آنها است که تن‌ به این گونه کارها میدهند ،چگونه است که شما و اطرفیانتان در بهترین شرایط زندگی‌ می‌کنید تمام ثروت این سرزمین را چپاول می‌کنید اما ذره‌ا‌ی احساس زیاده خواهی‌ به شما دست نمیدهد و آن را حق خود میدانید اما این قشر از جامعه یعنی زنان و دختران که برای امرار معأش مجبور به چنین کارهایی میشوند را زیاده خواه می‌نامید شرم بر چنین حکومت ضدّ بشری که خود را حامی‌ مظلومان جهان میداند

و رهبر آن خود را ولی‌ فقیه و ولی‌ امر مسلمین بر روی زمین میداند اما در کشور خود باعث این همه تبعیض و اچحاف میشود .

رضا امیری