بازداشت یک دانشجوی کُرد در تهرانارسال شده در سپتامبر 29, آژانس کردپا : مهربان کشاورز، دانشجوی دانشگاه علامە طباطبایی

نیروهای امنیتی حکومت ایران در تهران، پس از حملە بە چند منزل دانشجویی، یک دانشجوی کُرد را نیز بازداشت کردند.

بر پایە گزارشات منتشر شدە، روز چهارشنبە ٢٧ شهریور ماه، یک دانشجوی دختر کُرد بە نام مهربان کشاورز و اهل شهرستان مریوان، از سوی نیروهای امنیتی حکومت در شهر تهران بازداشت شد.

وی دانشجوی دانشگاه علامە طباطبایی می‌باشد.

مهربان کشاورز پس از یک هفتە با تودیع وثیقە و بە شیوە موقت از زندان اوین آزاد