اینجا ایران است و این قطع دست نشانه بارز نقض کامل حقوق بشر میباشد