کارهای آیت االله خلخالی (اعدام‌ها) انقلاب را تضمین کرد