کارهای آیت االله خلخالی (اعدام‌ها) انقلاب را تضمین کرد

این سخن نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد است.
این حرف‌ها را «علم الهدی» که در سایت رسمی خودش منتشر شده، در حســینیه قــرآن و عترت گفته است.در خصوص توافق هسته‌ای. اما او در بین صحبت هایش یادی هم از آیت االله «خلخالی» کرده است:
«دکتر مبشری، وزیر دادگستری دولت موقت نیز بود؛ دکتر مبشــری در طرف معترضان به دادگاه‌های انقلاب قرار گرفت، کسی بود که به خیالخود آدم سیاســت مدار و پخته ای بود، در وســط حرف هایی که داشت، گفت آقایان علما، دیروز وزی دادگستری آلمــان با من تماس گرفته و گفته اگر هویدا را اعدام کنید، دولت ایران در نگاه تمام حقوق دانان جهان به عنوان یک دولت جنایت کار جنگی شــناخته می شود.
آیت االله موحدی و بعضی آقایان تا آقای دکتر مبشری این حرف را زد، مچ آقای مبشــری را گرفتند، گفتند پس شــما را آلمان ها تحریک کرده اند، با قدرت امام، با قدرت انقالب و جان دادن مردم این دولت موقت تشکیل شده و آقای بازرگان نخست وزیر شد، شما آمدید شده اید رگه وابسته به اروپا و کشــورهای خارجی؟
خدا از سر تقصیرات آیت االله خلخالی بگذرد، اگر نقصی داشته اما این کار، کارهایی بود که انقلاب را تضمین کرد، اینها می‌خواستند همان بلایی که بر سر مرسی آمد، بر سر ما بیاورند بعد از انقلاب ،غیر از کودتای نوژه و حملاتی که می کردند، نتوانستند و روزی که جاسوس خانه آمریکا را گرفتند».
لازم به توضیح است که محمد مرسی ۳۶ سال پس از انقلاب ایران به ریاست جمهوری مصر رسید و طی یک کودتا از کار برکنار و زندانی شده است!
منبع: روزنامه شرق