جمعی از مردم سنندج در جریان سفرروز گذشته حسن روحانی به این شهر با در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته هایی با متن”مسکن من کو؟”

رادیو پارس _
جمعی از مردم سنندج در جریان سفرروز گذشته حسن روحانی به این شهر با در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته هایی با متن”مسکن من کو؟” خواستار رسیدگی به وضعیت مسکن شدند.
همچنین جمعی از معلمین خواستار آزادی معلمین زندانی و رسیدگی به وضعیت معلمین اخراج شده شدند.
جمهورى اسلامى با روحانى و بدون روحانى همان رژیم اعدامهاى دسته جمعى است، همان رژیم زندان ،ضرب و شتم ، شکنجه و تجاوز